ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ผู้แต่ง: อ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ใหม่ล่าสุด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- เนื้อหาครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร
- แบ่งการนำเสนอบทเรียนให้ฝึกทักษะได้อย่างครบถ้วน เป็น Language Focus, Listening, Reading, และ Speaking
- เพิ่มเนื้อหาและแบบประเมินผลการเรียนรู้หลากหลาย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
- บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้เรียบเรียงได้แทรกเนื้อหาทางด้านชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในบทเรียนจะประกอบด้วยรูปภาพเพื่อช่วยให้ได้รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์อย่างรวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-02 01:11