ข้อมูล eBook

ชื่อ: เขียนแบบไฟฟ้า(ใหม่)

ผู้แต่ง: สุเมธา พุ่มระย้า

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ปรับปรุง เพิ่มเติมตัวอย่างเพื่อให้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
- เพิ่มเติมภาพประกอบที่เป็นสัญลักษณ์จำเป็นต่างๆในการเขียนแบบไฟฟ้า
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลและวัดผลได้
- เพิ่มสรุปสาระการเรียนรู้ทุกหน่วย เพื่อสรุปความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนและเป็นการทบทวนบทเรียน
-มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงานให้ฝึกปฏิบัติทุกหน่วย
- เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายหน่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นสากล
- ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เขียนแบบงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบลานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า เขียนแบบวงจร One line Diagram,Schematic Diagram,Working Diagram,Working Diagram,Shop Drawing และ Asbuilt Drawing