ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

ผู้แต่ง: อ.อนุจิตร จอนจำรัส

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- ปรับสำนวน ตัวอักษร ให้ถูกต้อง ชัดเจน
- ปรับลำดับการนำเสนอบทเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้
- เพิ่มหน่วยการเขียนแสดงทรรศนะและการเขียนโน้มน้าวใจ
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วย