ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการพูด

ผู้แต่ง: อ.วัชรี เกิดคำ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- ปรับเนื้อหาและเปลี่ยนตัวอย่างให้สมบูรณ์และทันสมัย เช่น ความหมายและจุดประสงค์ของการพูด
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องจุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ บทบาทและหน้าที่ของโฆษก
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลและวัดผลได้
- เพิ่มสรุปสาระการเรียนรู้ทุกหน่วย เพื่อสรุปความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนและเป็นการทบทวนบทเรียน
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องคุณสมบัติพิเศษของพิธีกร เพิ่มตัวอย่างการกล่าวสุนทรพจน์
- เป็นการศึกษาและฝึกทักษะหลักการพูด และวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การทำหน้าที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม และในงานอาชีพ