ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ผู้แต่ง: อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present Simple)ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Past Simple Tense) การเปรียบเทียบ (Comparison) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คำบุพบท (Preposition) ฝึกการอ่านข้อความทั่วไป ประกาศการเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นในงานอาชีพ