ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน สาวิตรี (ใหม่)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วรรณคดีก่อนนอน สาวิตรี...ของฝากคุณหนู สาวิตรี บทพระราชนิพนธ์อันเลื่องชื่อของรัชกาลที่ 6 มีคติสอนใจเรื่องความกตัญญูกตเวที คือการทดแทนคุณบิดามารดา การใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบในทางที่ถูกต้อง ความรักอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน